L-Istorja

STORJA  tal-“GĦAQDA  PERSUNI  NEQSIN  mid-DAWL”.

Kmieni fl-1956, ftit wara li d-Dipartiment ta ’l-Edukazzjoni introduċa faċilitajiet edukattivi speċjali għall-persuni b’diżabilità, kienu qed jiġu stabbiliti pjanijiet għall-provediment ta’ klassijiet speċjali għal tfal għomja.

F’Novembru 1956, is-Sur John Wilson, persuna għamja hu stess, Direttur tar-“Royal Commonwealth Society for the Blind”, ġie f’Malta u kellu diskussjonijiet ma ’l-uffiċjali tad-Dipartiment ta’ l-Edukazzjoni dwar applikazzjoni aktar wiesgħa għal metodi ta’ riabilitazzjoni u ta’ edukazzjoni  għall- persuni għomja kollha f’Malta u Għawdex. F’dak iż-żmien, madankollu, ma kienx għadu  ż-żmien opportun biex titwaqqaf Soċjetà Nazzjonali għal persuni għomja.

 

Ġara li matul il-Kungress Dinji tal-Kunsill Dinji għall-Għomja, li sar f’Ruma fis-sajf ta’ l-1958, id-delegat ta’ Malta, is-Sur Joseph Burlo’ kellu aktar diskussjonijiet mas-Sur Wilson fejn intlaħaq ftehim biex tkun tista’ titwaqqaf Soċjetà għall-Għomja f’Malta fil-futur qarib.

 

Sadanittant, id-Dipartiment ta’ l-Edukazzjoni kien bagħat għalliema biex jieħdu korsijiet speċjali barra mill-pajjiż biex jiksbu esperjenza ta’ ħidma ma’ persuni għomja. Ċentru għall-għomja ġie miftuħ f’Santa Vendra. Barra minn hekk, ġew imwaqqfa klassijiet għat-tfal għomja fl-Iskola tal-Gvern f’tal-Pieta.

 

Bl-inkoraġġiment tad-Direttur ta’ l-Edukazzjoni, is-Sur Burlo’ stieden lis-Sur John Wilson biex jerġa jiġi Malta bil-għan li jgħin fit-twaqqif tas-Soċjetà tal-Għomja. Din iż-żjara ġiet iffaċilitata aktar bl-offerta ġentili ta’ Sir Alexander u Lady Bingly li offrew li jipprovdu akkomodazzjoni lis-Sur Wilson fl-“Admirality House” bħala mistieden.


Is-Sur Wilson ġie f’Malta f’Marzu tal-1961, u matul iż-żjara tiegħu hawnhekk kellu diskussjonijiet ma’ ħafna organizzazzjonijiet u dipartimenti tal-Gvern li kellhom għal qalbhom il-ġid tal-persuni għomja.

Is-Sur Wilson kien imħeġġeġ ħafna biex jara li kien wasal iż-żmien għat-twaqqif ta’ Kumitat Nazzjonali, u mħeġġeġ mill E.T. il-Gvernatur, Sir Guy Grantham u mill-E.T. l-Arċisqof Metropolitan, huwa ssottometta suġġerimenti għat-twaqqif tas-Soċjeta’ Maltija tal-Għomja.

Wara t-tluq tas-Sur Wilson, il-Gvernatur għamel laqgħa tar-rappreżentanti tat-tliet dipartimenti tal-Gvern ikkonċernati, jiġifieri d-dipartiment ta’ l-Edukazzjoni, id-dipartiment għall-Emigrazzjoni, ix-Xogħol u s-Servizzi Soċjali, u d-dipartiment għall-Kura u s-Saħħa. Mistiedna wkoll kienu r-rappreżentanti ta ‘diversi korpi nazzjonali. Din il-laqgħa saret fil-Palazz fit-18 ta ‘Settembru 1961. Chev. J.P. Vassallo, Direttur ta’ l-Edukazzjoni ta l-isfond ta’ l-ambitu tal-laqgħa u propona li s-Soċjetà Maltija tal-Għomja tkun formalment kostitwita. B’hekk twieldet is-Soċjetà Maltija tal-Għomja.

Ġie mbagħad maħtur kumitat ta’ ħidma taħt il-presidenza ta’ Dr. Wallace Gulia biex jiprepara abbozza tal-istatut tas-Soċjetà l-ġdida. L-istatut ġie sottomess f’Diċembru f’laqgħa oħra ppreseduta mill E.T. il-Gvernatur. Dan ġie approvat unanimament mir-rappreżentanti kollha preżenti.

Fil-laqgħat li kien saru wara, tliet membri individwali ġew eletti fil-Kumitat skond l-istatut.

Il-Kumitat tas-Soċjetà Maltija tal-Għomja kien komposta kif ġej:

Uffiċjali

President: Dr. Wallace Gulia,

Viċi President: Chev. Geo. J. Ransley,

Onor. Teżorier: Is-Sur Norman Hill,

Onor. Segretarju: Is-Sur Joseph Burlo’

 

Membri tal-Kumitat

Is-Sur George Agius (GWU),

Is-Sur J.D.R.Bethell (“Malta Confederation of Employers”),

Dr. F.J.Damato (Dipartiment tal-Kura u tas-Saħħa)

U oħrajn.

Is-Soċjetà Maltija tal-Għomja waqqfet diversi sottokumitati sabiex tespandi l-attivitajiet tagħha; is-Soċjetà tkun dejjem il- “Parent Body” bir-rappreżentanti tagħha li jkunu fuq il-bord ta ‘kull sottokumitat.

L-ewwel waħda li ġiet imwaqqfa f’Settembru 1965 kienet il- “Wireless for the Blind Fund” (WBF). Appell għal fondi kien sar matul iż-żmien tal-Milied ta’ l-1964 mill-“British Forces Broadcasting Service” (B.F.B.S.)  f’Malta. Il-fondi li ġew mogħtija lis-Soċjetà Maltija tal-Għomja (MSB) intużaw biex jitwaqqaf il-WBF  mill qatt minsi s-Sur Joe Fenech Conti bħala President u s-Sur Edward Abela, f’dak iż-żmien Segretarju tas-Soċjetà, bħala Segretarju tal-“Fund”. Dan tal-aħħar ġie segwit fl-1966 mill qatt minsi s-Sur Richard Cannataci  bħala Segretarju u Teżorier. Is-Sur Edward Abela kien il-President tal-“Fund” fis-snin 80.

Taħt il-patroċinju tal-MSB, is-sottokumitat “Talking Books” kien imwaqqaf aktar tard. Is-Sur J. Burlo’ kien President tiegħu u s-Sur Joseph Poulter kien is-Segretarju. Huma waqqfu librerija ta’ “cassettes” tal-qari bil-Malti. Huma kienu jagħmlu r-“recordings” kollha f’Xandir Malta. Kienu wkoll is-sussidjaw it-tiswija tal-“cassette recorders” tal-persuni għomja. Is-Sur Burlo’ kien aktar tard ċeda postu lil qatt minsi s- Sur Joe Fenech Conti. Dan tal-aħħar kien aktar tard assistit minn ibnu Joseph li iktar tard sar Viċi President tal-WBF. Flimkien espandew aktar l-ambitu tat “Talking Books” billi rrekordjaw mużika fuq “cassettes” biex joħorġuhom għal self minn persuni għomja / neqsin mid-dawl. Is-sottokumitat tat-“Talking Books” irnexxa wkoll u llum qed inħeġġu s-self ta’ kotba tal-awdjo u mużika awdjo lil persuni għomja jew neqsin mid-dawl permezz mid- dipartiment kulturali fil-Librerija Nazzjonali fil-Furjana.

Sottokumitat ieħor kien il- “Grupp tal-Ġenituri” li kien ippresedut mis-Sinjura Miriam Bonnici u s-Sur Michael King bħala Segretarju. L-attenzjoni prinċipali kienet biex jingħataw pariri u biex isiru żjarat fid-dar ta’ ġenituri ta’ tfal għomja / neqsin mid-dawl. Dr. Philip Muscat, dakinhar il-Ministru ta’ l-Edukazzjoni kien ġeneruż ħafna u ta l-permess tiegħu biex dan is-sottokumitat ikun jista’ juża bini ta’ skola għal laqgħat tiegħu.

Imbagħad kien hemm is-sottokumitat tal- “Gozo Group” li fis-snin 80 kien ippresedut mis-Sinjorina Doris Cini. Ir-Rev. Fr. Emanuel Curmi kien il-koordinatur għall-organizzazzjoni ta’ ħarġiet u ta’ żjarat fid-djar.

Il-“Parent Body” ta’ dawn is-sottokumitati minn dejjem kienet is-Soċjetà Maltija tal-Għomja. Maż-żmien, dawn is-sottokumitati tħallew isiru semi-awtonomi prinċipalment minħabba r-rwol espansiv tagħhom.

Fil-millennju l-ġdid, is-Soċjetà Maltija tal-Għomja sabet li kien neċessarju li xxolji s-sottokumitati kollha tagħha u qiegħda fil-proċess li tikseb ir-rapporti, il-korrispondenza u dokumenti oħra assoċjati ma’ l-attivitajiet tagħhom flimkien ma’ l-assi kollha tagħhom kif iddikjarati fl-aħħar “Dikjarazzjoni ta ‘Dħul u Nefqa” tagħhom bl-intenzjoni li terġa’ tattiva / toħloq sottokumitati kif ikun meħtieġ fiż-żminijiet tal-lum.

L-MSB kienet fis-snin 80 uffiċjalment irrappreżentat fil-Kunsill Ġenerali tal-Persuni b’Diżabilità (KNDP), fil-Kumitat Konsultattiv għall-Ministeru tax-Xogħol, Kultura u Ħarsien, fuq id-“Disablement Resettlement Advisory Committee”,  u fuq il-Kumitat tas-Sena Internazzjonali ta’ Persuni b’Diżabilità. L-MSB ħadem ukoll mill-qrib mal-Korporazzjoni ta’ San Franġisk għall-Għomja u kien jissussidja l-ispejjeż kollha tat-trasport għall-funzjonijiet trimestrali reliġjużi / rikreattivi tal-Korporazzjoni għall-għomja.

Is-Soċjetà Maltija tal-Għomja hija wkoll waħda mit-tliet organizzazzjonijiet li jappoġjaw persuni neqsin mid-dawl f’Malta u f’Għawdex li huma fundaturi tal-“Malta Guide Dogs Foundation” (MGDF).

Il-Fondazzjoni li hija NGO rreġistrata toffri firxa ta ‘servizzi b’xejn lil persuni neqsin mid-dawl, u ġiet stabbilita fl-2006 meta seba’ diretturi ġew eletti f’kumitat. Tlieta minnhom ġew mill-korpi li ġejjin:

Is-Soċjetà Maltija tal-Għomja (MSB);

Soċjetà tat-Torball tal-Għomja; u

L-Gozo Aid for Visually Impaired(GAVI).

L-uffiċjali l-oħra huma ċ-Chairman, Segretarju, Teżorier u PRO.

Is-suċċess tal-Fondazzjoni huwa dovut ħafna għall-isforz u l-attenzjoni għad-dettall tal-president fundatur, Ronald Colombo. Sfortunatament, dan miet fis-6 ta ‘Frar 2011. Il-post tiegħu ġie mimli minn persuna li kienet fost l-ewwel li rċeviet kelb gwida mill-Fondazzjoni, Joseph Stafrace, li aktar tard fl-2018 ġie elett bħala President tal-Fondazzjoni għal perjodu ta’ erba’ snin. Sa dan it-tant il-President kien Leone Sciberras.

Sal-2018, kien hemm 12-il kelb gwida f’servizz attiv f’Malta u Għawdex. Il-fundazzjoni timpjega għalliem ta’ klieb gwida u mobilita’ (Guide Dog and Mobility Instructor) (GDMI), biex iħarreġ klieb biex isiru klieb gwida skond “standards” internazzjonali. Hemm ukoll speċjalista fl-Orjentazzjoni u l-Mobilità (OM) biex tipprovdi servizzi lill-klijenti tal-Fondazzjoni.

Il-Fondazzjoni hija grupp ta’ voluntiera u tinkludi persuni li jużaw klieb gwida u persuni neqsin mid-dawl. Il-grupp huwa attiv ħafna fl-organizzazzjoni ta ‘attivitajiet, rispons għal talbiet mill-iskejjel u entitajiet privati ​​/ pubbliċi għal taħdidiet dwar klieb gwida u l-għomja, u jieħu sehem f’diversi inizjattivi istituzzjonali ta’ ġbir ta’ fondi, bħall-Istrina u l-Ġirja Annwali Presidenzjali.

L-MSB huwa NGO rreġistrat mal-Kummissarju għas-Settur Volontarju (VO) u għandu numru ta’ reġistrazzjoni ta’ VO / 0191. Il-logo u l-Istatut tas-Soċjetà huma reġistrati wkoll.

Il-kumitat preżenti huwa magħmul minn seba’ uffiċjali; il-maġġoranza tagħhom huma persuni għomja jew neqsin mid-dawl.

Is-Soċjetà Maltija tal-Għomja hija membru tal-Federazzjoni Maltija ta’ Organizzazzjonijiet Persuni b’Diżabilità (MFOPD) li hija r-rappreżentant ta’ Malta fil-Forum Ewropew tad-Diżabilità, fin-“Network” Ewropew għall-Ħajja Indipendenti, fl-Inklużjoni Ewropeja (Inclusion Europe) u fl-Inklużjoni Internazzjonali (Inclusion International). Hi tirrappreżenta’ s-settur tad-diżabilità fil-bordijiet u fl-entitajiet tal-gvern ewlenin f’isem is-settur b’diżabilità fis-soċjetà ċivili.

L-MFOPD imbagħad jirrappreżenta l-MSB fuq il-kumitat tal-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità (Commission for the Rights of Persons with Disability) (CRPD).

L-MSB hija Soċjetà attiva ħafna. In-numru ta’ komunikazzjonijiet għall-pariri, assistenza jew rijabilitazzjoni li nirċievu kull ġimgħa huwa kbir ħafna. Xi drabi hija kwistjoni li nirreferu lil min jikkuntattjanha lil entitajiet oħra, iżda l-akbar numru ta’ sejħiet jinħtieġu evalwazzjoni aktar intensa u segwiti b’pariri u / jew żjarat fid-dar tagħhom. Aħna ngħinu wkoll lill-persuni għomja / neqsin mid-dawl biex jiksbu l-oġġetti meħtieġa bħal istikka l-bajda (white cane), arloġġi, kalkolaturi, “tablets” jew imwieżen li kollha jitkellmu, identifikaturi tal-karti tal-flus, eċċ. Aħna wkoll ngħinu biex persuni għomja isibu bajjad / bennej / tiswija ta’ “air conditioners”, eċċ. Xi kultant norganizzaw ħarġiet għall-membri in ġenerali jew għal dawk li jattendu ċ-Ċentru ta’ matul il-jum (Spero Day Centre). Aħna ferħana ħafna bl-għotja ta’ dan is-servizz li fl-aħħar mill-aħħar ġeneralment jispiċċa f’tgħannieqa ħelwa jew li jeħdulek b’idejk bil-qalb.